Användarvillkor

Senast ändrad: 2019-04-27

 

Webbplatsen Deklarerakrypto.se ägs och drivs av Ecoomy AB. Ecoomy erbjuder en deklarationstjänst för att redovisa försäljning, byten och betalning med kryptovalutor till skatteverket, genom en egen förenklad process med god användarvänlighet. Kunden tillför systemet underlag (data) som lagras och behandlas på Ecoomys webbserver, vilket resulterar i en fullständig beräkning av vederbörandes beskattning eller avdrag.

Dessa villkor styr ditt förhållande till webbplatsen deklarerakrypto.se ("Tjänsten", “Egendom” ) som drivs av Ecoomy AB ("oss", "vi" eller "vår" ”).

Läs igenom dessa användarvillkor noga innan du använder vår tjänst.

Dessa villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom använda Tjänsten godkänner du dessa Användarvillkor.

 

Integritetspolicy

Din integritet är viktigt för oss. Vi kommer alltid att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda din integritet medan vi försöker ge våra användare bästa möjliga produktupplevelse.

Vi delar eller säljer aldrig någon användardata.

Läs vår integritetspolicy för mer information. Din användning av Tjänsten omfattas även av denna integritetspolicy

 

Ditt ansvar

Du förstår och accepterar att när du använder Tjänsten för att beräkna din beskattning av kryptovalutor (eller annat) ansvarar för att lämna korrekta och fullständiga uppgifter, samt granska och bedöma att uträkningen blir korrekt och följer svensk lag, innan den lämnas till Skatteverket eller annan myndighet.

Ditt lösenord skyddar ditt användarkonto, så vi rekommenderar att du använder ett unikt och starkt lösenord, begränsar åtkomsten till din dator och webbläsare och loggar ut när du har använt Tjänsten.

Du äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

 

Använda vår tjänst

Tjänsten tillhör Ecoomy eller våra licensgivare. Vi ger dig en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Tjänsten för personliga, icke-kommersiella syften (”Licensen”). Denna Licens gäller tills dess att den sägs upp av dig eller Ecoomy. Du lovar och accepterar att du använder Tjänsten för ditt personliga, icke-kommersiella syfte och att du inte kommer att vidareförmedla eller överlåta tjänsten.

Alla Ecoomys varumärken, firmanamn, logotyper, domännamn och alla andra delar av Ecoomys kännetecken (”Ecoomys Kännetecken ”) tillhör enbart Ecoomys eller dess licensgivare. Avtalen ger dig inte några rättigheter att använda något av Ecoomys Kännetecken, varken för kommersiellt eller icke-kommersiellt bruk.

Du samtycker till att följa våra Användarvillkor och att inte använda Tjänsten eller någon del därav på något sätt som inte uttryckligen tillåts. Med undantag för de rättigheter som uttryckligen har beviljats dig i detta avtal ger Ecoomy dig ingen ägande- eller förfoganderätt till eller andra rättigheter till Tjänsten.

 

Ecoomy ger inte investeringsrådgivning

Genom att använda Tjänsten accepterar du att du är ensam ansvarig för att göra din egen oberoende bedömning och undersökning av riskerna för en transaktion och de underliggande valutorna som är inblandade i sådana transaktioner.

All information som Ecoomy tillhandahåller till dig tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte avsedd för handels- eller investeringsändamål. Ecoomy stöder inte eller främjar någon särskild kryptovaluta och ska inte vara ansvarigt för några handels- eller investeringsbeslut som du fattar eller inlämnad deklaration baserat på sådan information.

 

Kryptovalutor och priser

Ecoomy använder tredjepartsdata för priser på kryptovalutor för att räkna ut din deklaration. Ecoomy ger ingen garanti för noggrannheten eller fullständigheten av någon av dessa priser eller om de skattemässiga följderna från dess data. Läs mer under stycket ditt ansvar ovan, hur du är skyldig att granska uträkningen innan den lämnas in till skatteverket.

Användaren förstår och accepterar att Ecoomy inte är källa till pris/marknadsdata som visas och garanterar inte dess korrekthet och noggrannhet.

 

Ansvarsfriskrivning

Du förstår och accepterar att din användning av tjänsten sker på egen risk.

Ecoomy lämnar inga garantier att (i) tjänsten alltid kommer att vara tillgänglig, snabb, säker eller felfri (ii) resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga (iii) information och funktioner inte kan innehålla felaktigheter eller tryckfel.

Du förstår och accepterar att tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som den tillgängliggörs”, utan uttryckliga eller underförstådda garantier eller utfästelser av något slag. Ecoomy lämnar inga som helst utfästelser och friskriver sig från alla garantier om tillfredsställande kvalitet, säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång. Ecoomy garanterar inte att tjänsten är fri från skadlig programvara eller andra skadliga komponenter.

Inga råd och ingen information som du fått från Ecoomy, muntligen eller skriftligen, ska anses skapa något garantiåtagande för Ecoomy i detta avseende.

Utan begränsning av det föregående, ska inget i detta avsnitt ha till effekt att begränsa Ecoomys ansvar i händelse av total eller partiell underlåtenhet eller brister i genomförandet av dess väsentliga förpliktelser i samband med tillhandahållandet av tjänsten enligt avtalet. Detta avsnitt tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

Vad som sägs i detta avsnitt påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

 

Ansvarsbegränsning

Du accepterar att om du har problem med eller är missnöjd med tjänsten är dina rättigheter begränsade till att sluta använda tjänsten.

Ecoomy, dess befattningshavare, aktieägare, anställda, agenter, ledning, dotterbolag, koncernbolag, efterträdare, förvärvare, leverantörer eller licensgivare ansvarar inte under några omständigheter för:

(1) Någon förlust eller skada (inklusive indirekta skador, särskilda skador, straffskadestånd, avskräckande skadestånd) som inte är förutsebar. förlust eller skada är förutsebar om det antingen är uppenbart att den kommer att inträffa eller om, vid tiden för avtalets ingående, både vi och du kunde anta att den kunde inträffa;

(2) någon;

    (a) utebliven användning;
    (b) förlust av data;
    (c) förlust av verksamhet;
    (d) minskad vinst; eller
    (e) skada på enheter

(3) Belopp, med avseende på sammanlagt ansvar för samtliga anspråk som avser tjänsten som överstiger de belopp som du betalat till Ecoomy under de närmast föregående tolv månaderna; eller

(4) Underlåtenhet eller brister vid genomförandet eller försening i förhållande till de skyldigheter som följer av avtalen som orsakats av force majeure eller någon annan orsak som inte rimligen kunde förväntas eller som ligger utanför Ecoomys rimliga kontroll.

Detta avsnitt tillämpas i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag.

 

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan ibland innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Ecoomy.

Samtidigt som vi gör vårt bästa för att säkerställa att länkar till tredje parts tjänster alltid ger värde till användaren, har Ecoomy ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Ecoomy ansvarar inte för eller ansvarar för skada eller förlust som påstås vara orsakad av användning av sådana webbplatser eller tjänster. Vi rekommenderar starkt dig att läsa villkoren och sekretesspolicyn för webbplatser från tredje part eller tjänster som du besöker.

Ecoomy kan också ta bort innehåll som bryter mot dessa villkor eller anses vara stötande.

 

Avtalstid och uppsägning

Ecoomy och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att upphöra eller avsluta ditt konto eller ta bort innehåll på Tjänsten efter eget bevåg.

 

Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("befriande omständighet") och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

 

Driftstörning

Du har ej rätt att begära kompensation för driftstörningar eller avbrott.

 

Ändringar av avtalen

Vi kan ibland göra ändringar i användaravtalet. När vi gör väsentliga ändringar förser vi dig med ett tydligt meddelande med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande i tjänsten eller genom att skicka ett e-postmeddelande. Vi kan meddela dig i förväg.

Se därför till att du läser alla sådana meddelanden noggrant.

Genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att ändringarna trätt i kraft accepterar du att vara bunden av det nya användaravtalet.

Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten i enlighet med den nya versionen av användaravtalet kan du säga upp ditt konto genom att kontakta oss.

 

Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Linköpings tingsrätt som första instans.

 

Bilagor

Som bilaga till detta avtal ska avtalet integritetspolicy räknas. Det ingås samtidigt som detta avtal.

 

Kontakta oss

Om du har några frågor, vänligen kontakta oss på:

ECOOMY AB
Westmangatan 47
582 16 Linköping
Sweden
info@deklarerakrypto.se